Home States of Nebraska's WWII Aviation Deaths

MISSOURI

Armstrong, 2nd Lt. William C. …..pilot…..Nashville, MO
Brown, 2nd Lt. Charles L. …..pilot…..Fairplay, MO
Clarkson, 2nd Lt. Donald J. …..pilot…..Kansas City, MO
Diebold, 2nd Lt. Sylvester J. …..pilot…..Benton, MO
Hemphill, 1st Lt. Lloyd L. …..pilot…..Joplin, MO
Queen, Sgt. Billy D. …..gunner…..St. Joseph, MO
Wallace, 2nd Lt. Donald S. …..pilot…..Peculiar, MO